Start biegu

Zapisz się już dziś
Wystartuj na dystansie 5 km lub 10 km
Trasa prowadzi ulicami miasta Skoki
Startujemy 30 września o godz.12:00
Wygraj ze swoimi słabościami

Regulamin biegów dzieci

 

REGULAMIN BIEGU

BIEG DZIECI – 2 bieg Podkowy

1. Cel

Propagowanie, promocja i upowszechnianie idei biegania oraz innych aktywności fizycznych jako zdrowego stylu życia oraz czynnego spędzania czasu.

Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży,

Promocja Miasta i Gminy Skoki.

 

2. Organizatorzy:

1.  Urząd Miasta i Gminy w Skokach
Kontakt: Karolina Stefaniak – dyrektor zawodów
tel. 691 726 319, 61 8925 820 adres email: k.stefaniak@gmina-skoki.pl

2.      Współorganizator: „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań,

3. Termin i miejsce

 1. Impreza odbędzie się 30 września 2018 roku (niedziela) w godzinach od 9:00 do 11:00,

 2. Plac Powstańców Wielkopolskich w Skokach.

 3. Bieg zostanie przeprowadzony ulicami miasta (asfalt i kostka brukowa) na pętli 300 m.

 4. Biuro zawodów dla dzieci pracować będzie w godzinach 8.00 – 10.30 w miejscu zawodów w budynku Urzędu Stanu Cywilnego Plac Powstańców Wielkopolskich w Skokach.

 5. W ramach imprezy odbędzie się 14 biegów dla następujących grup wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopców:

 godz. 9.00 dla dzieci od 0 do 2 (2018 – 2016) lat – dystans ~~100 m (kategoria D1, C1)

 godz. 9.15 dla dzieci od 3 do 4 lat (2015- 2014) – dystans ~~100 m (kategoria D2, C2)

  godz. 9.30 dla dzieci od 5 do 6 lat (2013 – 2012) – dystans ~~300 m (kategoria D3, C3)  

  godz. 9.50 dla juniorów od 7 do 8 lat (2011 – 2010) – dystans ~~300 m (kategoria D4, C4)

  ok. godz. 10.05 dekoracja biegów na 300 m (kategorie D3, D4, C3, C4)

  ok. godz. 10.15 dla juniorów od 9 do 10 lat (2009 - 2008)– dystans~~600 m (kategoria D5, C5)

  ok. godz. 10.30 dla juniorów od 11 do 12 lat (2007 – 2006) – dystans ~~900 m (kategoria D6, C6)

  ok. godz. 10.45 dla juniorów od 13 do 14 lat (2005 – 2004) – dystans ~~1200 m (kategoria D7, C7)

  ok. godz. 11.00 dekoracja biegów na 600 m, 900 i 1200 m (kategorie D5, D6, D7, C5, C6, C7)

 

6.W kategoriach D1, D2, C1, C2 rodzice mogą uczestniczyć w biegu z dziećmi, przy czym zabrania się ciągnięcia za rękę uczestnika w celu uzyskania lepszego wyniku.
W kategoriach wyższych (D3, D4, D5, D6, D7, C3, C4, C5, C6, C7) dzieci uczestniczą w biegu samodzielnie. Nie respektowanie zapisu regulaminu może powodować dyskwalifikację.

7

4. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie elektroniczne, poprzez formularz na stronie www.biegpodkowy.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

-  imię i nazwisko dziecka

-  datę urodzenia dziecka

-  imię i nazwisko rodzica zgłaszającego

-  tel. kontaktowy

-  nazwę klubu lub szkoły podstawowej /nieobowiązkowo/

 1. Opłata startowa za udział w biegu od uczestnika wynosi 10 zł.

 2. Wpisanie na listę startową następuje po uiszczeniu opłaty startowej on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

 3. Wprowadza się limit uczestników – 150.

 4. W przypadku nieosiągnięcia limitu uczestników – (150) – będzie możliwość dopisania dziecka w dniu biegu.

 5. Lista startowa będzie dostępna na stronie biegu www.biegpodkowy.pl

 6. Opłata uprawnia uczestnika do startu w biegu w określonej według daty urodzenia kategorii wiekowej.

 7. Podczas zgłaszania uczestników w biurze zawodów obowiązkowa jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego.

 8. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje pakiet startowy.

 9. Przed odbiorem pakietu startowego rodzic lub opiekun prawny podpisuje: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” i tym samym wyraża zgodę na udział w Biegu. Bez przekazania oświadczenia, uczestnictwo w biegu nie będzie możliwe. Wypełnienie oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Wyniki i nagrody

 1. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal oraz napój i słodki posiłek regeneracyjny wręczany na mecie każdego z biegów.

 2. W kategoriach najmłodszych (D1, D2, C1, C2) każdy z uczestników zostaje zwycięzcą.

 3. W pozostałych kategoriach wiekowych podstawą klasyfikacji będzie elektroniczny pomiar czasu. Na starcie/mecie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.

 4. Zwycięzcy (pierwsza trójka) w każdej z kategorii z wyjątkiem kategorii najmłodszych (D1, D2, C1, C2) otrzymają nagrody. Dekoracja będzie przeprowadzana bezpośrednio po biegach zgodnie z harmonogramem z pkt 3.4.

 

6. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:766182181 (zwany dalej „Administratorem”).

 2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:766182181, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno - reklamowych wydawanych przez „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:766182181. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

 4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.

 5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).

 7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

 8. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania - miejscowość, rok urodzenia, przynależność klubowa, płeć) zostaną opublikowane na liście startowej oraz wynikach na stronie internetowej www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl

 

7. Uwagi końcowe

 1. Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność swojego rodzica/opiekuna prawnego, który ponosi związane z tym ryzyko.

 2. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na portalu facebook.com na profilu Bieg Podkowy, stronie internetowej www.biegpodkowy.pl oraz drogą mailową.

 5. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji biegu 2 Bieg Podkowy oraz dokumentowania zawodów.

 6. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników biegów.

 7. Uczestnicy biegów będą mogli skorzystać ze wszystkich dodatkowych atrakcji przygotowanych przez organizatora.

 8. Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów biegu. Odwołanie i protesty rozstrzyga sędzia główny biegów.

 

KONTAKT DO ORGANIZATORA:

Karolina Stefaniak – dyrektor biegu 691 726 319

Projekt i wykonanie ITSpec.pl