Start biegu

Nie zwlekaj zostały ostatnie miejsca
Wystartuj na dystansie 5 km lub 10 km
Trasa prowadzi ulicami miasta Skoki
Startujemy 1 października o godz.12:00
Wygraj ze swoimi słabościami

Regulamin

I Bieg Podkowy
Bieg uliczny ulicami miasta Skoki

I. Cel:

 1. Promowanie i propagowanie zdrowego, sportowego trybu życia.
 2. Promocja Miasta i Gminy Skoki
 3. Uczczenie Jubileuszu 650. Miasta Skoki
   

II. Organizator:

 1. Urząd Miasta i Gminy w Skokach
  Kontakt: Karolina Stefaniak – dyrektor zawodów
  tel. 691 726 319, 61 8925 820 adres email: k.stefaniak@gmina-skoki.pl
 2. Współorganizator: „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:766182181

III. Termin i miejsce imprezy:

 1. 1 października 2017
 2. Start i meta Plac Powstańców Wielkopolskich w Skokach
 3. Biuro zawodów (punkt rejestracji i zakończenia biegu) w Gimnazjum w Skokach,
  ul. Rogozińska 1.
 4. Bieg odbędzie się ulicami asfaltowymi miasta Skoki w pętli liczącej 5 km.

IV. Program zawodów:
Godzinowy program zawodów zostanie opublikowany najpóźniej miesiąc przed biegiem.

 

V. Trasy zawodów:

Bieg odbędzie się na dwóch trasach biegnących drogami asfaltowymi miasta Skoki:
- 5 km (jedna pętla)
- 10 km (druga pętla)
Limit czasu 1,5 h

VI. Zgłoszenie:

 1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w biurze zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Podczas rejestracji zawodnik dokonuje wyboru dystansu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.

VII. Data zgłoszenia i limity miejsc:

 1. Limit uczestników to 500 osób.
  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitu miejsc.
 2. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do 24 września 2017 lub osiągnięcia limitów zawodników.

VIII. Uczestnictwo:

 1. Prawo uczestnictwa mają zawodnicy rocznika 2002 i starsi.
 2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Zawodach” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.
 3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 4. W pakiecie startowym zawodów uczestnicy otrzymują numer startowy, a po przekroczeniu linii mety pamiątkowy medal, napój oraz posiłek regeneracyjny.
 5. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości i podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.
 6. Organizator nie dopuszcza startu innej osoby na pakiecie startowym wykupionym przez innego uczestnika. Za ewentualne szkody odpowiadać będzie osoba zgłoszona pod danym numerem startowym.
 7. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Chip należy umieścić w sznurowadłach buta bądź na wysokości kostki. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu należy wydany chip zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację
 8. Numer startowy musi być zamocowany na przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.

IX. Opłaty:

 1. Opłata startowa za udział w biegu jest uzależniona od kolejności zgłoszeń i wynosi:

100 pierwszych osób – 15 zł
101 – 300 osób – 25 zł
301 – 500 – 35 zł

Mieszkańcy Miasta i Gminy Skoki - 15 zł

Opłata startowa w dniu zawodów 50 zł

2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

X. Klasyfikacja zwycięzców w biegu:

Klasyfikacje zostaną przeprowadzone na podstawie czasu brutto.

 1. Kategorie wiekowe:

Kobiety 10 km

Kobiety 5 km :

K15 kobiety 15–19 lat

K15 kobiety 15–19 lat

K20 kobiety 20 –29 lat

K20 kobiety 20 –29 lat

K30 kobiety 30 –39 lat

K30 kobiety 30 –39 lat

K40 kobiety 40 –49 lat

K40 kobiety 40 –49 lat

K50 kobiety 50 –59 lat

K50 kobiety 50 –59 lat

K60 kobiety 60 +

K60 kobiety 60 +

   

Mężczyźni 10 km:

Mężczyźni 5 km:

M15mężczyźni 15–19 lat

M15mężczyźni 15–19 lat

M20 mężczyźni 20 –29 lat

M20 mężczyźni 20 –29 lat

M30 mężczyźni 30 –39 lat

M30 mężczyźni 30 –39 lat

M40 mężczyźni 40 –49 lat

M40 mężczyźni 40 –49 lat

M50 mężczyźni 50 –59 lat

M50 mężczyźni 50 –59 lat

M60 mężczyźni 60 +

M60 mężczyźni 60 +

 1. Klasyfikacje dodatkowe:

- Najlepsi mieszkańcy Gminy Skoki (kobiety i mężczyźni) na każdym dystansie do 6 miejsc.

- Najmłodszy i najstarszy uczestnik/uczestniczka na każdym dystansie

 

XI. Nagrody:

 1. Każdy zwycięzca otrzyma pamiątkową statuetkę.
 2. losowanie pamiątkowych upominków wśród wszystkich zgłoszonych uczestników, warunkiem odebrania wylosowanej nagrody jest obecność w chwili losowania.

 

XII. Regulamin bezpieczeństwa dla uczestników imprezy

1. Uczestnicy biegu są zobowiązaniu do przestrzegania należytej ostrożności na całej trasie biegu.

2. Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez uprawnione służby oraz policję w newralgicznych miejscach.

3. Zawodnicy którzy nie ukończą biegu są zobowiązani do zejścia z trasy.

4. Bieg odbywać się będzie prawostronnie.

5. Ruch uliczny będzie wstrzymywany jedynie na czas przebiegnięcia zawodników. Na trasie mogą pojawić się pojazdy mechaniczne.

6. Imprezę będzie kończył specjalnie oznakowany pojazd z napisem koniec biegu.

7. Zawodnicy, kibice oraz inne osoby przebywające na trasie biegu są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania poleceń służb porządkowych.

8. Organizator jest zobowiązany do poinformowania przed startem zawodników o zasadach bezpieczeństwa wynikających z Regulaminu.

 

XIII. Postanowienia końcowe:

 1. Zgłoszenie udziału jest tożsame z akceptacją Regulaminu
 2. Zawody będą przeprowadzone bez względu na pogodę.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i rzeczy zagubione w czasie zawodów.
 4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NWW w trakcie trwania zawodów.
 5. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez nich szkody.
 6. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 7. Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
 8. Koszty osobowe ponoszą sami uczestnicy lub jednostki delegujące.
 9. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i chipa nie będzie sklasyfikowany.
 10. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu imprezy po przybyciu na metę wszystkich uczestników w wyznaczonym czasie.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CDRom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno ‐ reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 12. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej organizatora oraz przekazane do informacji mediów.
 13. Dane osobowe Uczestników Zawodów zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia niniejszej imprezy. Każdemu z Uczestników Zawodów przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania. W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Zawodów zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.
 14. Warunkiem startu w zawodach jest podpisanie przez zawodnika zgody na udział w Zawodach na własną odpowiedzialność. Zawodnik potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach na własną odpowiedzialność.
 15. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje organizator zawodów.

 

Projekt i wykonanie ITSpec.pl